FISCONTEXPERT CONSULT angajează Consilier juridic debutant

Societatea FISCONTEXPERT CONSULT S.R.L., cu sediul în Iași, organizează o procedură de selecție, pe bază de calificări și probe, pentru constituirea unei liste de candidați eligibili pentru postul de CONSILIER JURIDIC DEBUTANT. Această profesie este reglementată de Lege a nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic. Cod COR 261103.

1. NATURA ATRIBUȚIILOR
• acordă asistență, consultanță ți reprezentare juridică firmei și angajaților acesteia;
• rezolvă cereri cu caracter juridic;
• redactează proiecte de contracte;
• redactează, avizează și contrasemnează acte juridice, verifică identitatea părților, consimțământul, conținutul și data actelor încheiate ce privesc firma;
• verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
• se preocupă de permanenta actualizare a bazei de date informaționale legislative a firmei.

2. CONDIȚII DE ADMITERE
În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 514/2003, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România;
• să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;
• să fie licențiat al unei facultăți de drept;
• să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (se dovedește cu certificat medical);
• să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege.

3. DEPUNEREA CANDIDATURII
Înscrierea și selecția candidaților se va face pe baza CV-ului (în format Europass).

4. CUNOȘTINȚE LINGVISTICE
Se solicită cunoașterea, la nivel avansat, a limbilor engleză și franceză. Cunoașterea și a a altor limbi străine reprezintă un avantaj.

Contractul individual de muncă va fi încheiat pe perioadă nedeterminată. La debut, se va încheia un contract de stagiu pentru o perioadă de 2 ani, conform art. 12 din Legea nr 514/2003 coroborat cu art. 31 al. 5 din Codul Muncii și cu Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. Pe durata derulării contractului de stagiu, societatea numește un mentor care va asigura coordonarea activității.

Salariul de bază oferit este reprezentat de minimul pe economie la nivel național. Ulterior,
se pot adăuga facilitățile prevăzute de lege.

Societatea noastră aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără nicio discriminare pe criterii de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă, orientare sex uală, stare civilă sau situație familială.

Orice trimitere din prezentul anunț la o persoană de sex masculin se înțelege ca fiind și o
trimitere la o persoană de sex feminin și viceversa.

Așteptăm cu interes CV-urile dumneavoastră la adresa de e-mail office@fiscontexpert.ro!

Leave a Reply

Your email address will not be published.